6 Styczeń 2014

Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

Pyt. 1 (58) Które z zalecanych sposobów i warunków realizacji podstawy programowej możliwych do zastosowania w Pan/i szkole stosuje Pan/i przynajmniej na połowie zajęć:

 1. obserwowanie i mierzenie;
 2. doświadczanie;
 3. prowadzenie doświadczeń;
 4. dokumentowanie i prezentowanie;
 5. stawianie pytań i poszukiwanie odpowiedzi.

Szkoła zapewnia warunki do bezpiecznego prowadzenia zajęć badawczych i terenowych, obserwacji i doświadczeń. Część obserwacji i doświadczeń ma charakter ciągły lub okresowy w powiązaniu np. ze zmianami pór roku lub stanów pogody. Podczas prowadzenia zajęć wykorzystywane są przedmioty codziennego użytku oraz produkty stosowane w gospodarstwie domowym.

Pyt. 2 (49) Jak często daje Pan/i swoim uczniom możliwość kształtowania poniższych umiejętności:

Pyt. 3 (50) Czytanie:

 • NA WSZYSTKICH ZAJĘCIACH

Pyt. 4 (52) Myślenie naukowe:

 • NA WSZYSTKICH ZAJĘCIACH

Pyt. 5 (51) Myślenie matematyczne:

 • NA WSZYSTKICH ZAJĘCIACH

Pyt. 6 (57) Umiejętności pracy zespołowej:

 • NA WSZYSTKICH ZAJĘCIACH

Pyt. 7 (56) Umiejętność odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji:

 • NA WSZYSTKICH ZAJĘCIACH

Pyt. 8 (55) Umiejętność uczenia się:

 • NA WSZYSTKICH ZAJĘCIACH

Pyt. 9 (54) Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji:

 • NA POŁOWIE ZAJĘĆ

Pyt. 10. (53) Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym:

 • NA WSZYSTKICH ZAJĘCIACH

Pyt. 11 (35) W jaki sposób wykorzystuje Pan/i w swojej pracy wnioski z analizy osiągnięć uczniów?

 1. Do sprawdzenia jakości efektów mojej pracy.
 2. Do wybierania podręczników i programów dostosowanych do możliwości dzieci.
 3. Do diagnozowania dzieci ze specyficznymi trudnościami .
 4. Do określenia czy metody pracy są dobre.
 5. Do poprawy współpracy z rodzicami.

Pyt. 12 (33) Czy daje Pan/i uczniom wybór dotyczący:

Pyt. 13 (66) Tematyki lekcji:

RAZ LUB KILKA RAZY W PÓŁROCZU

Pyt. 14 (67) Metod pracy na lekcji:

RAZ LUB KILKA RAZY W PÓŁROCZU

Pyt. 15 (68) Sposobu oceniania:

RAZ LUB KILKA RAZY W PÓŁROCZU

Pyt. 16 (69) Terminów testów, sprawdzianów, itp.:

RAZ LUB KILKA RAZY W PÓŁROCZU

Pyt. 17 (70) Zajęć pozalekcyjnych:

RAZ LUB KILKA RAZY W PÓŁROCZU

Pyt. 18 (22) Jak często w Pana/i szkole:

Pyt. 19 (24) Organizuje się rozmowy o tym, jak my, nauczyciele, przezwyciężamy nasze trudności

BARDZO CZĘSTO

Pyt. 20 Czy zgadza się Pan/i z poniższymi zdaniami? W naszej szkole:

Pyt. 21 (23) panuje przekonanie, że uczą się zarówno uczniowie jak i nauczyciele

ZDECYDOWANIE TAK

Pyt. 22 (13) W szkole zapewniony jest dostęp do odpowiednich zasobów, przydatnych dla rozwoju zawodowego nauczycieli (takich jak np. literatura, sprzęt, czas)

ZDECYDOWANIE TAK

Pyt. 23 (28) w szkole dba się o to, aby nauczyciele dzielili się swoją wiedzą z innymi nauczycielami

ZDECYDOWANIE TAK

Pyt. 24 (60) Co w tym i poprzednim roku szkolnym było poddawane ewaluacji wewnętrznej w Państwa szkole?

Pyt. 25 (17) Czy prowadzi Pan/i ewaluację własnej pracy?

TAK, REGULARNIE PROWADZĘ

Pyt. 26 (18) jakie elementy własnej pracy poddawał/a Pan/i ewaluacji w ciągu ostatniego roku?

realizacja planu pracy wychowawczej i zespołu przedmiotowego

 • czy osiągnięcia uczniów są na miarę ich możliwości
 • czy efektywnie dobieram metody pracy i formy pracy na lekcji
 • czy dostosowuję wymagania do potrzeb i możliwości swoich uczniów
 • program nauczania
 • efektywność stosowanych metod form pracy na lekcjach
 • poziom wiedzy uczniów,czy sprawdziany dają informację zwrotną
 • czy sposoby oceniania są właściwie dostosowane do możliwości uczniów
 • tematy lekcji
 • procesy wychowawcze
 • czy skutecznie motywuję uczniów do nauki

Pyt. 27 (42) Czy prowadząc ewaluację własnej pracy współpracuje Pan/i z innymi nauczycielami?

TAK

Pyt. 28 (19) Na czym polega ta współpraca? Proszę podać przykłady.

wspólnie się doskonalimy i wymieniamy doświadczenia

 • analizujemy procesy edukacyjne
 • wymieniamy się materiałami do prac
 • konsultujemy działania wychowawcze wobec uczniów trudnych
 • doskonalimy warsztat pracy- prezentacja własnych osiągnięć w pracy z uczniami,przykłady ciekawych rozwiązań edukacyjnych
 • przygotowywanie scenariuszy impres szkolnych
 • przygotowywanie sprawdzianów, wzorów testów diagnozujących,badań wyników

Pyt. 29 (59) Jak ocenia Pan/i tę współpracę (z nauczycielami)

ZDECYDOWANIE PRZYDATNA

Pyt. 30 Poniżej wymieniono różne typy badań edukacyjnych. Proszę zaznaczyć te, z których z nich korzystają Państwo w swojej pracy i napisać, w jaki sposób wykorzystuje Państwo dane z tych badań:

 • A. Zewnętrzne badania edukacyjne: do analizowania osiągnięć uczniów,
  • do monitorowania realizacji podstawy programowej,
  • do sprawdzania ile uczniowie się nauczyli, na jakim poziomie są ich umiejętności,
  • do sprawdzania w jakim zakresie i obszarach wymagają uczniowie pomocy,
  • do planowania pracy ucznia, aby sam potrafił zaplanować dalszą pracę,
  • do analizowania poziomu osiągnięć uczniów w odniesieniu do osiągnięć uczniów innych szkół, województw,
  • do weryfikowania stosowanych przez siebie metod nauczania oraz programu nauczania,
  • do zidentyfikowania uczniów zdolnych,
  • do stworzenia programu naprawczego.
 • C. Dane z egzaminów zewnętrznych:
  • do stworzenia programu naprawczego
  • do analizowania osiągnięć uczniów,
  • do monitorowania realizacji podstawy programowej,
  • do sprawdzania ile uczniowie się nauczyli, na jakim poziomie są ich umiejętności,
  • do sprawdzania w jakim zakresie i obszarach wymagają uczniowie pomocy,
  • do planowania pracy ucznia, aby sam potrafił zaplanować dalszą pracę,
  • do weryfikowania stosowanych przez siebie metod nauczania oraz programu nauczania,
  • do zidentyfikowania uczniów zdolnych.
 • D. Ewaluacja wewnętrzna prowadzona na poziomie szkoły: poznanie przebiegu i efektów współpracy nauczycieli wynikających ze wspólnej realizacji i organizowania procesów edukacyjnych
  • diagnoza działań szkoły w zakresie kształtowania i uzyskiwania pożądanych postaw przez uczniów.
  • określenie w jakim stopniu w szkole podejmowane są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, uwzględniające indywidualizację procesu edukacji.
  • sprawdzenie stopnia aktywności uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych i nieobowiązkowych realizowanych w szkole.
  • zebranie informacji na temat efektywności wykorzystania wyników analiz.
  • określenie, w jaki sposób prowadzona jest diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów. Sprawdzenie czy szkoła wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów. Ocena poczucia bezpieczeństwa w szkole oraz sprawdzenie skuteczności działań eliminujących niewłaściwe zachowania.
 • E. Ewaluacja wewnętrzna prowadzona przez zespoły przedmiotowe lub inne zespoły nauczycielskie. do napisania programu naprawczego pod kątem wyników sprawdzianu szóstoklasisty w 2013r,
  • do analizy sprawdzianu diagnozującego uczniów klas IV,
  • do rozwijania zainteresowań uczniów zdolnych,
  • do wyłonienia uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi poprzez dostosowanie zajęć do potrzeb ucznia,
  • do wzbogacania swojego warsztatu pracy,
  • do dostosowania wymagań do możliwości ucznia,
  • do wyprowadzenia wspólnego frontu działań dla konkretnego ucznia z uwzględnieniem wskazań psychologa i pedagoga szkolnego
 • F. Mikrobadania. do sprawdzenia efektów mojej pracy,
  • do sprawdzenia jakości mojej pracy,
  • do sprawdzenia realizacji podstawy programowej,
  • do zdiagnozowania dzieci ze specyficznymi trudnościami,
  • do zdiagnozowania zainteresowań uczniów,
  • do pozyskiwania informacji o potrzebach emocjonalnych uczniów
  • do diagnozy zagrożeń
 • G. Badania losów absolwenta. Dane z tych badań wykorzystuje do: do weryfikowania Programu Wychowawczego Szkoły,
  • do zweryfikowania modelu absolwenta,
  • do pokazywania uczniom wzorców zachowań,
  • wspierania właściwych zachowań i postaw uczniów,
  • oraz zachęcania ich do podejmowania wysiłku, pokonywania trudności
 • H. inne rodzaje badań edukacyjnych.
  • badanie czytelnictwa:
   • do określenia zainteresowań uczniów
   • do zbadania potrzeb biblioteki
  • badanie procesów wychowawczych:
   • do weryfikacji programu Profilaktyki Szkoły
   • do weryfikowania Programu Wychowawczego Szkoły,
  • pozyskiwanie informacji od rodziców:
   • wyciąganie wniosków do współpracy z rodzicami
   • poznanie oczekiwań rodziców
   • pozyskiwanie informacji od rodziców na temat uczniów
   • pozyskiwanie informacji na temat uczniów
   • planowanie czasu pracy uczniów
   • poznanie oczekiwań rodziców
  • konkursy
   • do analizowania poziomu osiągnięć uczniów w odniesieniu do osiągnięć uczniów innych szkół, województw,
   • do weryfikowania umiejętności uczniów
   • do zidentyfikowania uczniów zdolnych

Pyt. 31 (65) Przy każdym źródle, z którego Pan/i korzystał/a proszę wymienić najważniejsze wnioski oraz sposób ich wykorzystania w Pana/i pracy:

 • A. Dane z egzaminów zewnętrznych: ćwiczyć z uczniami czytanie zadań ze zrozumieniem, uczyć analizowania prowadzącego do właściwego interpretowania treści zadania i poprawnego rozwiązania. ( standard III rozumowanie),
  • ćwiczyć prawidłowe odczytywanie danych z tabeli, rysunków schematycznych, rozkładów jazdy itp. oraz interpretowanie ich. (standard IV korzystanie z informacji),
  • doskonalić umiejętność przeliczania podstawowych jednostek czasu w kontekście praktycznym(standard V wykorzystanie wiedzy w praktyce),
  • Utrwalać cechy podzielności liczb i własności liczb,
  • Utrwalić i ćwiczyć działania na ułamkach w kontekście praktycznym( standard V wykorzystanie wiedzy w praktyce),
  • Utrwalić rozpoznawanie charakterystycznych cech figur i ćwiczyć zastosowanie posiadanej wiedzy w praktyce (standard V),
  • doskonalić umiejętność porównywania różnicowego i ilorazowego oraz ustalania liczb spełniających warunków zadania.(standard IV rozumowanie),
  • kontynuować przeprowadzanie czterech sprawdzianów próbnych w kl.VI oraz w kl.V maj
 • B. Ewaluacja wewnętrzna prowadzona na poziomie całej szkoły: planując zajęcia uwzględniam ich jak najlepszą dostępność dla wszystkich uczniów,
  • motywuję uczniów do systematycznego udziału w zajęciach dodatkowych, w szczególności w zajęciach dla uczniów z trudnościami,
  • zamieszczam informacje o zajęciach dodatkowych na gazetce klasowj i poruszam to zagadnienie na zebraniach z rodzicami,
  • wspólnie z uczniami tworzę plan wychowawczy klasy (wpływ na tematykę zajęć godzin wychowawczych),
  • włączam rodziców w działania związane z organizacją imprez szkolnych,
  • zauważam i docenianiam pozytywne postawy i zachowania uczniów oraz staram się niwelować negatywne (zrównoważone stosowanie systemu nagród i kar),
  • współpracuję z innymi nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym w zakresie rozwiązywania problemów edukacyjno – wychowawczych
 • E. Ewaluacja wewnętrzna prowadzona przez zespoły przedmiotowe lub inne zespoły nauczycielski: przeprowadzenie i analiza sprawdzianu diagnozującego uczniów klas IV,
  • rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych,
  • wyłonienie uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi poprzez dostosowanie zajęć do potrzeb ucznia,
  • wzbogacanie swojego warsztatu pracy,
  • dostosowanie wymagań do możliwości ucznia,
  • wyprowadzenie wspólnego frontu działań dla konkretnego ucznia z uwzględnieniem wskazań psychologa i pedagoga szkolnego

Pyt. 32 (nowość) Proszę wymienić najważniejsze wyniki monitorowania działań podjętych w oparciu o wnioski (o ile takowe zostały wyciągnięte) opisane w poprzednim pytaniu

 • Uczniowie osiągają coraz lepsze wyniki na sprawdzianach zewnętrznych
 • Uczniowie osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych
 • Wyrównanie szans edukacyjnych
 • Poprawa jakości pracy szkoły

Pyt. 33 (63) Proszę wymienić najważniejsze zmiany w Pana/i pracy wynikające z wniosków z tego monitorowania -

 • Pogłębianie umiejętności zamiast rozszerzanie treści
 • Zmiana formy sprawdzania umiejętności( stosowania krótkich sprawdzianów)
 • Nauczanie kształtujące- daje informacje jak się uczyć

Pyt. 34 (38) Jakie sposoby, wykorzystujące wzajemne uczenie się uczniów, stosuje Pan/i na lekcji:

 1. Praca w parach
 2. praca w grupach
 3. wyrażanie opinii przez uczniów
 4. dyskusja na forum
 5. ocena koleżeńska
 6. prezentacje uczniowskie
 7. referat
 8. inne:
  • a. metody aktywizujące: (gry dydaktyczne, łańcuchowa metoda skojarzeń, zabawy, drama, mapa mentalna, burza mózgów, mataplan)
  • b. obserwacja,
  • c. metoda projektów
  • d. wspólne odrabianie zadań domowych

Pyt. 35 (73) Czy brał Pan/i udział w ciągu ostatnich 12 miesięcy w poniższych formach doskonalenia zawodowego:

 1. kursy lub szkolenia zewnętrzne
 2. konferencje i seminaria
 3. szkolenia internetowe
 4. szkolenie zespołu zadaniowego
 5. szkolenie rady pedagogicznej
 6. doskonalenie dzięki indywidualnemu wsparciu (coaching…)

Pyt. 36 (27) Jak często w Pana/i szkole mają miejsce następujące sytuacje (org. lub inspirowane przez dyrekcję):

Pyt. 37 (43) Zauważanie sukcesów i nagradzanie

RAZ W TYGODNIU I CZĘŚCIEJ

Pyt. 38 (44) Zespołowa praca nauczycieli

RAZ W TYGODNIU I CZĘŚCIEJ

Pyt. 39 (45) Dbanie o profesjonalną komunikację

RAZ W TYGODNIU I CZĘŚCIEJ

Pyt. 40 (46) Przypominanie nauczycielom o założeniach koncepcji pracy szkoły

KILKA RAZY W MIESIĄCU

Pyt. 41 (47) Upowszechnianie wiedzy na temat najlepszych praktyk i najnowszych teorii przydatnych w pracy nauczyciela

KILKA RAZY W PÓŁROCZU

Pyt. 42 (71) Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami przez przeszkolonych nauczycieli:

KILKA RAZY W PÓŁROCZU

Pyt. 43 (7) Jak często odbywają się, organizowane przez dyrekcję lub liderów zespołów spotkania nauczycieli dotyczące:

Pyt. 44 (11) nauczania i uczenia się uczniów:

KILKA RAZY W MIESIĄCU

Pyt. 45 (10) Doskonalenia zawodowego:

KILKA RAZY W PÓŁROCZU

Pyt. 46 (9) Relacji z uczniami:

RAZ W TYGODNIU

Pyt. 47 (8) Organizacji pracy:

RAZ W TYGODNIU I CZĘŚCIEJ

Pyt. 48 (25) Rozwiązywania problemów wychowawczych:

RAZ W TYGODNIU I CZĘŚCIEJ

Pyt. 49 (7) Współpracy z nauczycielami:

KILKA RAZY W TYGODNIU

Pyt. 50 (26) Spraw administracyjnych:

RAZ W TYGODNIU I CZĘŚCIEJ

Pyt. 51 (6) Czy szkoła zapewnia Panu/i możliwość korzystania z potrzebnych podczas zajęć pomocy dydaktycznych?

ZDECYDOWANIE TAK

Pyt. 52 (48) Na ile dyrektor szkoły jest skuteczny w pozyskiwaniu zewnętrznych zasobów dla szkoły?

W DUŻYM STOPNIU

Pyt. 53

 • nawiązanie współpracy z ING,PKOBP,MITAL,
 • modernizacja świetlicy szkolnej
 • Organizacja izby regionalnej
 • zorganizowanie pracowni komputerowej
 • wymiana dachu, elewacji,termomodernizacja
 • malowanie sal lekcyjnych
 • zakup szafek dla uczniów I-III
 • pozyskiwanie środków na nagrody

Pyt. 54 (5) Czy w szkole stworzono Panu/i warunki do pracy własnej (np. przygotowanie się do zajęć czy rozwoju zawodowego)?

ZDECYDOWANIE TAK

Pyt. 55 (31) Czy rodzice zgłaszają propozycje działań, które dotyczą uczniów i szkoły??

ZDECYDOWANIE TAK.

Pyt. 56 (32) Proszę podać przykłady takich propozycji:

 • udział w akademiach
 • propozycje wycieczek
 • współpraca przy święcie szkoły
 • współpraca przy malowaniu klas
 • zakupienie papieru ksero
 • spotkania ,które rodzice organizują w swoich zakładach pracy
 • pomoc innym dzieciom

Pyt. 57 (72) W jakich sprawach bierze Pan/i pod uwagę opinie rodziców przy planowaniu działań w szkole:

 1. realizacja klasowego programu wychowawczego
 2. rozwiązywanie konfliktów
 3. praca nad systemem oceniania
 4. wybór tematyki zajęć
 5. organizacji zajęć pozalekcyjnych i wycieczek

Pyt. 58 (14) Wobec jakiej części Pana/i uczniów poniższe zdania są prawdziwe?

Pyt. 59 (3) Potrafią się uczyć samodzielnie

DO WIĘKSZOŚCI

Pyt. 60 (2) Dzięk inf. zwrotnej, jaką otrzymują ode mnie, są zmotywowani do pracy

 • DO WSZYSTKICH

Pyt. 61 (62) W jakich sytuacjach w swojej pracy z uczniami, korzysta Pan/i z pomocy innych nauczycieli:

 • wymiana doświadczeń, konsultacje, doradztwo, wymiana poglądów
 • wymiana pomocy dydaktycznych, testów
 • korelacja między przedmiotowa
 • przekazywanie wiedzy zdobytej na szkoleniach
 • wspólne organizowanie i prowadzenie działań (wycieczki, konkursy, imprezy)
 • wspólne prowadzenie zajęć lekcyjnych
 • lekcje koleżeńskie - otwarte
 • przekazywanie informacji o uczniach - zespołach klasowych
 • planowanie i opracowywanie materiałów
 • wspólne tworzenie narzędzi badawczych
 • organizowanie warsztatów i pogadanek dla rodziców

Pyt. 62 (37) Jakiego rodzaju pomoc uzyskuje Pan/i od innych nauczycieli w swojej pracy z uczniami:

 1. Wymiana doświadczeń, konsultacje, doradztwo, wymiana poglądów.
 2. Wymiana pomocy dydaktycznych, testów.
 3. Korelacja między przedmiotowa.
 4. Przekazywanie wiedzy zdobytej na szkoleniach.
 5. Wspólne organizowanie i prowadzenie działań (wycieczki, konkursy, imprezy).
 6. Wspólne prowadzenie zajęć lekcyjnych.
 7. Lekcje koleżeńskie/otwarte.
 8. Przekazywanie informacji o uczniach/zespołach klasowych.
 9. Planowanie i/lub opracowanie metariałów.

Inne jakie:

 • a Wspólne tworzenie narzędzi badawczych.
 • b Pomoc przy wyborach podręczników oraz programów.
 • c Pomoc przy organizacji imprez oraz uroczystości szkolnych.

Pyt. 63 (64) Proszę podać konkretne przykłady zastosowania takiej pomocy i jej skutki:

Zespół pomógł mi wybrać odpowiedni program dopasowany do potrzeb i możliwości moich uczniów. Program okazał sie efektywny i elastyczny

Pyt. 64 (1) Jakie zmiany w procesie edukacyjnym zostały wprowadzone przez pana/ia w wyniku wspólnych ustaleń z innymi nauczycielami w tym lub poprzednim roku szkolnym?

 • zmiana sposobu udzielania pomocy KIPU
 • udział w ogólnopolskich konkursach Olimpus, Pingwin, Edi

Pyt. 65 (36) W pracę jakich zespołów jest Pan/i zaangażowany:

 1. Przedmiotowy lub między przedmiotowy.
 2. Ds. zarządzania szkołą (planowanie i organizacja działalności).
 3. Szkoleniowy (doskonalenie zawodowe nauczycieli).
 4. Organizacja imprez dla uczniów, rodziców lub nauczycieli.
 5. Zespół nauczycieli oddziału.
 6. Ds. ewaluacji wewnętrznej.
 7. Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pyt. 66 (20) Jak ocenia Pan/i zaangażowanie nauczycieli w pracę zespołów?

ANGAŻUJĄ SIĘ WSZYSCY

Pyt. 67 (16) W jaki sposób monitoruje Pan/i osiągnięcia uczniów?

 • Zadaję pytania
 • Proszę uczniów o podsumowanie ćwiczeń
 • Wykorzystuję różne narzędzia badawcze
 • Zbieram inf. zwrotne od ucznów
 • Stwarzam uczniom możliwość zadawania pytań
 • Sprawdzam w jaki sposób uczniowie wykonują zadania
 • Stosuję ocenianie bieżące (cząstkowe)
 • Stosuję ocenianie podsumowujące (np. przeprowadzam klasówki, testy, sprawdziany, odnoszę się do wyników konkursów, olimpiad)
 • Sprawdzam, czy uczniowie właściwie zrozumieli omawianie kwestie

Inne, jakie?

 • Analizuję wytwory dziecięce
 • Obserwuję uczniów
 • Pozyskuję inf. od rodziców
 • Współpracuję z nauczycielami i wymieniam informacje
 • Wspópracuję z pedagogiem i psychologiem
 • Stosuję różne metody nauczania (scenki, drama, burza mózgu, metaplan, śnieżna kula, metoda projektu, sprawdziany, testy, wspólne odrabianie zadań)

Pyt. 68 (61) Czy w tym lub poprzednim roku szkolnym podejmował Pan/i działania antydyskryminacyjne uwzględniające następujące przesłanki:

 1. płeć,
 2. wiek,
 3. niepełnosprawność/stan zdrowia,
 4. religia,
 5. pochodzenie społeczne,
 6. status ekonomiczny

Inne:

 1. tolerancja wobec sympatyków innych klubów sportowych
 2. tolerancja wobec słuchających innej muzyki

Pyt. 69

 • lekcje wychowawcze
 • przedstawienie profilaktyczne
 • rozmowy na lekcjach i spotkaniach z rodzicami
 • konkurs plastyczny” Nie dla przemocy”
 • PZN „Spójrz jak my”

Pyt. 70 (39) czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wprowadził Pan/i nowatorskie rozwiązania w swojej pracy?

TAK

Pyt. 71 (40) Jeśli tak, to czego dotyczyły:

 1. Metod pracy
 2. treści
 3. wykorzystania środków dydaktycznych
 4. komunikacji z uczniami
 5. komunikacji z rodzicami
 6. współdziałania z innymi nauczycielami

inne: platforma Wsipnet, elektroniczna wymiana doświadczeń – internetowe kluby nauczyciela, elementy oceniania kształtującego,

Pyt. 72 (41) Dlaczego uznaje je Pan/i za nowatorskie?

Wcześniej stosowałam je rzadziej. Dzięki nim mogę dokładniej monitorować umiejętności moich uczniów oraz na bieżąco informować rodziców o osiągnięciach i trudnościach dzieci oraz na bieżąco śledzić postępy uczniów i ich zaangażowanie.

Kategorie: ewaluacja